slider-hirek
"A harcos feladata, fáklyaként lobogni a sötétségben"

HírekVissza

Elkezdtük 2018. őszi idényét

Mindkét szakosztályunkban megkezdődött az öszi idény. Alapozási időszak következik szeptember folyamán, melynek célja, hogy erőnk, állóképességünk és robbanékonyságunk megfelelő szintre kerüljön a technikai gyakorláshoz, illetve az ősz folyamán megrendezésre kerülő versenyekhez és a decemberi övvizsgához.

Felnőtt edzéseink keretében helyet adunk az ifi és junior korosztálynak, míg a gyermekek továbbra is külön edzenek. Felnőtt edzéseinket heti 5 alkalommal látogathatjátok (hétfő, kedd, szerda, csütörtök 19.30-21.00, míg vasárnap szabadedzést tartunk 16.00-tól). A gyermekek kedd és csütörtök 17.30-19.00 között edzenek.

Az eltökéltség a régi, most már csak a fegelmezett szakmai munka következik...

Kiai!

Adatvédelmi Incidens Kezelési Szabályzat

1ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSI
SZABÁLYZAT
Az Adatkezelő, a Bushido Kempo Karate Harcművészeti egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetségének tagja, Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban, a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az alábbiak szerint alkotja meg adatvédelmi incidensekre vonatkozó szabályzatát.
I. Definíciók
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (a továbbiakban: adatvédelmi jogsértés)
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat az érintetteknek, többek között:
 a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását;
 a hátrányos megkülönböztetést;
 a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést;
 a pénzügyi veszteséget;
 az álnevesítés engedély nélküli feloldását;
 a jó hírnév sérelmét;
 a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését;
 a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.
II. Bejelentés
Az Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó által kezelt adatokkal kapcsolatos bármilyen adatvédelmi jogsértés bejelentésére az Adatkezelő a(z) vpapp@bushidokempo.org elektronikus elérhetőséget működteti.
Adatkezelőként biztosítjuk, hogy a megadott elérhetőséget folyamatos ellenőrzés alatt tartjuk.
Az adatfeldolgozó a lehetséges adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 24 órán belül elektronikus módon köteles bejelenti az Adatkezelőnek.
III. Adatkezelő által vállalt kötelezettségek
1. Szervezetünk a GDPR rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartást vezet az adatvédelmi jogsértésekről. Ezen nyilvántartás tartalmazza az egyes adatvédelmi incidensekhez kapcsolódó tényeket, azok hatásait és az orvoslásra tett intézkedéseket.
______________________________________________________________________
Adatvédelmi Incidens Kezelési Szabályzat
2
2. Szervezetünk az Adatfeldolgozó által megküldött, vagy saját hatáskörben tudomására jutott adatvédelmi jogsértés bejelentést vagy belső rendszerében észlelt jogsértés gyanúját 48 órán belül megvizsgálja és dönt arról, hogy a lehetséges jogsértés kockázatot jelent-e az érintett jogaira és szabadságaira nézve.
3. Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy nem történt adatvédelmi jogsértés, úgy erről tájékoztatjuk az esetleges bejelentőt és lezárjuk az ügyet.
4. Abban az esetben, ha Szervezetünk, mint Adatkezelő az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az illetékes felügyeleti hatóság felé történő bejelentés mellőzhető.
Ide tartoznak azok az esetek, amikor megfelelő intézkedések – mint például titkosítás alkalmazása – a személyes adatokhoz való hozzáférés jogosulatlan személyek számára nem biztosított, így a személyes adatok nem értelmezhetőek a titkosításhoz használt kulcs nélkül. Ugyanakkor megfelelő titkosítás mellett is fennállhat a bejelentési kötelezettség olyan esetekben, ha az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatokról nem áll rendelkezésre megfelelő biztonsági mentés/backup.
5. Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy jogsértés történt, azt
a. a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóság felé
Az illetékes felügyeleti hatóság felé tett bejelentés tartalmazza:
 az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és a hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 szervezetünk által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 az adott adatvédelmi incidens sajátosságaira tekintettel Szervezetünk fenntartja magának a jogot arra, hogy a bejelentésben további, az ügy szempontjából lényeges információkat tüntessen fel.
b. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, a megtett bejelentésben megjelöljük a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben közöljük.
c. Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy nagy kockázattal járó jogsértés történt a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül tájékoztatjuk az érintettet az adatvédelmi incidensről.
______________________________________________________________________
Adatvédelmi Incidens Kezelési Szabályzat
3
d. A bejelentésért felelős a mindenkori vezető tisztségviselő, több vezető tisztségviselő esetén az a vezető tisztségviselők egyetemlegesen, külön-külön bejelentési kötelezettséggel és jogosultsággal.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az adatvédelmi jogsértés jellegét és közöljük a felügyeleti hatóság felé kötelezően tett bejelentés adattartalmát és felvilágosítást adunk mindazon lépésekről, melyekkel az érintett megvédheti magát a jogsértés következményeitől. Az érintett részére adott tájékoztatást minden esetben külön üzenet formájában (e-mailen, ilyen elérhetőség hiányában SMS üzenetben, ennek hiányában postai levél útján) továbbítjuk.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy nem szükséges az érintett adatvédelmi jogsértésről való tájékoztatása, ha:
 megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottunk végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmaztuk;
 az adatvédelmi jogsértést követően olyan további intézkedéseket tettünk, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján (honlapunkon közlemény közzétételével vagy sajtóközlemény kibocsátásával) tájékoztatjuk, vagy hasonló intézkedést teszünk, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
IV. Záró rendelkezések
1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései az irányadók azzal, hogy a jelen Szabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató közötti bármely eltérés esetén az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadók.
2. A jelen Szabályzattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdése vagy észrevétele esetén az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:
Levelezési cím: 1142, Budapest, Bonyhádi út 114. Szervezeti vezetőség: vpapp@bushidokempo.org Honlap/Facebook oldal:www.bushidokempo.org
3. A jelen Adatvédelmi Incidens Kezelési Szabályzat a szervezeti vezető általi elfogadással hatályosul és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi, új Szabályzat közzétételével veszti hatályát).
4. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Adatkezelőként bármikor jogosultak vagyunk a Szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosítást legkésőbb annak hatályba lépésének napján nyilvánosságra hozzuk és az érintettek számára megismerhetővé tesszük.
Lezárva és hatályba léptetve: 2018. május hó 25. napján

Adatkezelési Tájékoztató

Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – a nyilvántartási rendszerben történő adatkezelésről
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a nyilvántartási rendszerben történő adatkezelésről
PREAMBULUM, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Az Adatkezelő, a Bushido Kempo Karate Harcművészetiegyesület (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetségének tagja, Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban, a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az alábbiak szerint határozza meg adatkezelési irányelveit:
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:
(i) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
(ii) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
(iii) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
(iv) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
(v) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
(vi) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
1. Az adatkezelés alapelvei
1.1 Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az
 Érintettről kezelt adatok köréről és az
 Érintett jogairól.
1.2 Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.
1.3 Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében
 gondoskodik az adatok biztonságáról,
 biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét,
2
__________________________________________________________________________
Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – a nyilvántartási rendszerben történő adatkezelésről
 védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
 megfelelő technikai, informatikai feltételeket az Adatkezelő biztosítja.
2. Adatkezelő, Adatfeldolgozók
2.1 Adatkezelő
Az Adatkezelő:
Elnevezése: Bushido Kempo Karate Harcművészeti egyesület
székhelye: 1141, Budapest, Bonyhádi út 114., II. 5.
nyilvántartási száma: 01-02-0008166
adószáma: 18163188-1-42
képviseli: Papp Valér elnök
e-mail cím: vpapp@bushidokempo.org
mobil: 06 30 242 9117
2.2 Adatfeldolgozó
Könyvelőként:
Elnevezése: _______________________
székhelye: ________________________
képviselő: Geri Miklós
e-mail cím: geri.miklos@gmail.com
telefon: 06 30 662 3905
3. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre
3.1 Az Adatkezelő az Érintettel fennálló tagsági-szervezeti jogviszonyból származó kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli a vele szerződéses jogviszonyban álló Érintettek személyes adatait.
Az Érintett a tagsági-szervezeti jogviszony létesítéséhez köteles személyes adatait megadni az Adatkezelő részére. A személyes adatok megadásának elmaradása a tagsági-szervezeti jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítésének akadályát képezi.
3.2 Az Érintettről kezelt adatok köre:
a.) név
b.) lakcím
c.) elérhetőség (telefonszám, email cím)
d.) születési dátum
e.) testsúly
f.) étel- és/vagy gyógyszerérzékenységre vonatkozó adatok
g.) kiskorúak esetében törvényes képviselő(k) elérhetőségei (telefonszám, email cím)
3.3 Adatkezelés célja:
3
__________________________________________________________________________
Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – a nyilvántartási rendszerben történő adatkezelésről
 szerződés teljesítése és/vagy tagsági-szervezeti jogviszonyon alapuló kötelezettség teljesítése
3.4 Adatkezelés időtartama:
 a szerződés megkötése illetve hiányában tagi jogviszony fennállásától kezdődően,
 a jogviszony fennállása alatt,
 a jogviszony megszűnését követően, törvényes kötelezettségekkel összhangban tárolja.
4. Az Érintett jogai:
4.1 A róla kezelt adatok körét megismerni.
4.2 Tájékoztatást kapni:
 az adatkezelés céljáról,
 az Adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat,
 a róla kezelt adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.
Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem tudja azonosítani. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
4.3 A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.
Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.
4.4 A róla kezelt adatok törlését kérni.
Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat:
 melyekre a jövőben már nincs szükség,
 melyeket az Érintett hozzájárulásával kezelt, és amelyekre vonatkozó hozzájárulást az Érintett visszavonta,
 melyeket az Érintettről jogellenesen kezelt: jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az Adatkezelő nem az Mt. szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében kezel,
 melyekre jogszabály kötelezi.
Az adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékozatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.
A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha
 az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,
 tudományos,
 történelmi kutatás,
 statisztika és
 közérdekű archiválás, illetve
 jogi igények érvényesítéséhez miatt szükséges.
4
__________________________________________________________________________
Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – a nyilvántartási rendszerben történő adatkezelésről
4.5 Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.
Ennek keretében kérheti, hogy az Adatkezelő  adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,  kérheti személyes adatainak helyesbítését,  kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
4.6 Jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:
 a helyesbítés, illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de adatkezelés jogellenes
 ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.
4.7 Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közölni volt köteles.
4.8 Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek, például új Adatkezelő vagy személyi jövedelembevallást készítő könyvelő részére továbbítsa.
5 Az Adatkezelő adatközlési joga
Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait könyvelőiroda, adóhivatal, társadalombiztosítási szerv, egészségpénztári szakigazgatási szerv, ügyvédi iroda számára, az Érintett jelen előzetes tájékoztatását követően átadhatja.
6 Adatkezelő adattovábbítási joga
Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.
7 Érintett jogorvoslati joga
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve jogorvoslati igénnyel, illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.
Hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig

A divat világából a kempoba Bushido portré - Csillag Szilvia

BH: Mesélj kérlek arról, hogy kerültél a kempo világába!

Szilvi: Ha jól emlékszem, valahol az államvizsga után lehettem, még kerestem a helyem. Ért akkoriban családi és magánéleti veszteség is, és egyre csak gondolkodtam, vajon mi lehetne az, ami értelmet ad, erősebbé tesz és lefoglal. Bevallom a Millió dolláros bébi című film adott egy kis inspirációt, és pár nap alatt találtam a belvárosban egy dohos kis pincét, ahová lejártam a srácokhoz box edzésekre. Annak néhány hónap után vége lett, és azt hiszem még az akkori edző ajánlotta, hogy próbáljam meg a kempot.

BH: Nőként hogy éled meg, hogy egy ilyen maszkulin, kemény közegben űzöl egy igen férfias küzdősportot, harcművészetet?

Szilvi: Én nagyon jól élem meg, viszont a pasiknak nem mindig szimpatikus. Nagyon jól ellensúlyozza azt a csajos, csendben jegyzem meg, olykor kicsit felszínes világot, amiben dolgozom. Megtaláltam azt a sportot, ami tökéletesen passzol a személyiségemhez, ha kell, levezetem vele a feszültséget, mentálisan kiegyensúlyozottá tesz, és önbizalmat ad. Már kislány koromban is mindig a vagány nőkre néztem fel, és próbáltam ezt a vagányságot úgy előhívni magamból, hogy közben nőies maradjak. Ezt a balance-ot azt hiszem én a küzdősporttal találtam meg.

BH: Ossz meg kérlek pár gondolatot arról, hogy hogyan hat a mindennapjaidra a kempo!

Szilvi: A legfontosabb amit hozzá tesz az életemhez, a hozzá fűződő kapcsolatok, barátságok. Fantasztikus érzés, hogy akikkel elkezdtem együtt 10 talán 11 éve, és bár én kihagytam jó pár évet, ők most a mestereim és barátaim, akik nagyon fontosak nekem. Ez nagyban megerősíti, hogy a kempo az életem része, mindig is az lesz, nem csak edzésekről van szó, kapcsolatokról. Nagyon közel került a szívemhez. Másrészt a kihívás, ami benne rejlik, nehezen felülmúlható. Számomra egy-egy vizsgát, edző tábort teljesíteni akkora siker élmény, amihez foghatót nem nagyon tudok említeni.


BH: Mik a terveid a kempoban? Mit szeretnél elérni?

Szilvi: Mindig csak a következő vizsgát, a következő övet látom. De azt most is szeretném. Távolabb nem látok, csak azt, hogy szeretnék mindig kempo-s lenni, bármilyen volumenben, nagyon aktívan, kevésbé aktívan, ha másképp nem, majd a gyerekem által, akit, ha lesz, biztosan megismertetek vele.

Tovább tart a citrom - és narancsszezon Egyesületünknél

A szombati munkanap és tanítási nap után vasárnap sem pihenhettek a Bushido Honbu kempokái, hiszen övvizsgára gyűltünk össze. Összesen 10 kezdő vizsgázó adott számot tudásáról. A 3 órás vizsgán 8 gyermek és 2 felnőtt szerzett új övfokozatot.

10. kyu (narancsöv) fokozatot ért el:

Székely László
Husseini Mahdi
Hadházi Ádám

11. kyu (citromöv) fokozatot ért el:

Costan Tibor
Szabó Ádám
Végh Dániel
Endrész Tamás
Oláh Renátó
Karimi Sahar
Sipos Dániel

Újabb lépést tettetek a Kempo Útján! Tovább-tovább!

osu

Sport Kempo Hungarian Open '18

A 2018-as év Hungarian Open versenye idén Gyöngyösön került megrendezésre, ahol 2 Bushido Honbus kempoka indult. Nárcisz négy versenyszámot is bevállalt 2-2 technikai és küzdelmi megosztásban. Pusztakezes formagyakorlatban el is hozta az aranyat, míg bottal bemutatott fegyveres kataja ezüstöt hozott. Gi földharcban bronzérem volt a jussa, míg álló küzdelemben sajnos erős technika miatt mindkét meccséről leléptették, így szintén 3. lett.

Tibi földharcban 3. helyezést ért el, míg B-viadal során sajnos megsérült a combja, így feladni kényszerült a további versenyzést.

A versenyszezon következő állomása május 12., Székesfehérvár ZBK Kempo felnőtt Országos Bajnokság.

Tradíció és modernitás a ZBK Kempoban

“Mutass nekem jobbat, és hülye leszek nem tanulni tőled”- SOKE Prof. Dr. Harnos Imre Hanshi 10.dan

Ha e cikket nem ZBK Kemposként írnám, valószínűleg a tradíció versus modernség címet adtam volna. A különbség elsőre jelentéktelennek tűnik, de annál fontosabb, hiszen stílusunkban kiválóan megfér egymás mellett mind a hagyományok tisztelete és követése, mind pedig nyitottság a relatíve új technikák, irányzatok felé felé.

Előrehaladva a kempo rendszerében egyre inkább felismerheted, hogy a kempo nem pusztán harcművészet, hanem gondolkodásmód is. Az a szemlélet, mely mindig nyitott az új impulzusok felé, folyamatosan vágyva az új szellemi munícióra. Ezt a filozófiát fejezi ki a Zen Bu Kan előtag, melynek jelentése többek közt: Minden Tudás Csarnoka, a hely, ahol összegyűlik a lehető legtöbb, legsokoldalúbb ismeret.
Ez a fajta gondolkodás ad lehetőséget arra, hogy a tradíciók őrzése mellett stílusunk dinamikusan fejlődjön. Gondos, alapelv (hatékonyság) által vezérelt szelekció mellett szivárognak be folyamatosan más stílusok technikái, mind az állóharc, mind a földrevitel, mind pedig a földharc terén. Az állandóságot és a biztos technikai bázist a gondosan felépített vizsgarendszerünk biztosítja, mely a képzésünk alapköve.

A tradíció és modernség együttélése a ZBK Kempoban olyan erők, melyek iránya egy felé néz, így ahelyett, hogy kioltanák, épphogy erősítik egymást.

Geri Miklós
ZBK Kempo 2. dan

Edzőtáborban járt a gyermek szakosztály

Idén is Kétbodony kicsiny falujának csendjét verte fel a népes (17 fős) gyermeksereg, akiket három kísérő próbált kordában tartani :). Idén a klubedzőtábor témája a kempo vizsgaanyagának mélyítése volt. A kék és zöld övesek a nyári edzőtábori vizsgára tágították a tudásukat, míg a fehér és citrom övesek az április 22-i házi övvizsgára gyakoroltak.

A szakmázás mellett persze a jókedvé és a játéké volt a főszerep. Számháború és színjátszó kör színesítette a programokat, voltunk állatot simogatni is, esténként pedig tábortűznél beszélgettünk, zenéltünk.

Minden erőfeszítést megért amikor láthattuk az önfeledten kacagó és játszó gyerekeket. Pozitív hozadék továbbá, hogy tovább erősödött a Csapaton belüli kohézió.

Zöldül a természet, zöldülnek a kempokák is - Övvizsga-beszámoló

A Zen Bu Kan Kempo övvizsgái amellet, hogy megmérik a jellemet, egyben beavatási szertartások is. A növendékek kitartása, állóképessége, mentális felkészültsége rákerül egy olyan mérlegre, melynek másik tálcáját a vizsgáztatók által elhelyezett lelki és fizikai terhelésének súlya nyomja.
Szombaton a Bushido Honbu vizsgázóinak mérlege előbbi oldalra dőlt, így mindannyian megérdemelten köthették fel új övüket. Zidán, Narjes, Dominik és Enci zöld öves lett, míg Batu Norbi bekopogtatott a barna öv kapuján, azaz elérte a 6.kyu fokozatot.
A 4 órás zöld öves vizsgán döntően az alaptechnikák és a formagyakorlat kerültek terítékre, míg Norbinak 6 órán át kellett állnia a folyamatos terhelést, ahol már az önvédelem és az egyes fojtás- és feszítéses technikák is szerepet kaptak. Az utolsó 17 menet kesztyűs küzdelem már csak jutalomjáték volt
Hosszú hónapok, évek munkája érik be ilyenkor. Egy-egy mérföldkő ez, ahol szusszanunk egyet, majd jól megcsomózva a friss, ropogós övet, haladunk tova a Kempo Útján!

Kiaiiiii

MMA a kempoban, kempo az MMA-ban

Az 1990-es évektől kezdve az MMA (Mixed Martial Arts) a UFC és Pride szervezet vállán indult világhódító útjára – kezdetben csak szabályrendszerként. Napjainkra pusztán szabályrendszerből önálló küzdősport lett, mely egyértelműen uralja a küzdősport világ figyelmét – egyre inkább háttérbe szorítva a boxot és a 2000-es évek „slágerét”, a K-1-et.

Az MMA címke mára az eladhatóságot is jelenti, hiszen egyre népszerűbbé válik a küzdősportot űzni kívánók körében, így jelentős erő jelent meg - mind keresleti, mind kínálati oldalon - a kevert harcművészet iránt. Azt a komplexitást azonban, amelyet a harc ezen módja kíván meg, kevés harcművészeti irányzat képes kínálni.

A Zen Bu Kan Kempo gyakorlói ebből a szempontból szerencsés helyzetben vannak, hiszen stílusunk a kezdetektől magáénak tudja azt az összetettséget, mely az MMA-t is jellemzi. Elég, ha csak a ZBK Kempo vizsgaanyagának első néhány oldalát nézzük meg, amely előírja az ütés – és rúgástechnikák ismerete mellett a egyes judo dobások és leszorítások ismeretét, mely később kiegészül fojtásokkal és feszítésekkel.

Stílusalapítónk, SOKE Prof. Dr. Harnos Imre Hanshi 10.dan az 1960-as, 70-es években 72 profi mérkőzést vívott meg, szinte szabályok nélkül. Mondhatjuk tehát, hogy Imi Bácsi és ellenfelei kora MMA-sai voltak. Nagymesterünk full-kontakt orientált, küzdelemközpontú és széles spektrumú gondolkodását visszük tovább. Ha kevert harcművészetet szeretnél tanulni, tanuld rendszerben. Ez az, amit- többek közt – a kempo kínál neked.

Geri Miklós
Zen Bu Kan Kempo
2. dan

Vendégszereplés a HUN Kempo Kai szervezet versenyén

Hétvégén kezdő kempokáink mérettették meg magukat a HUN Kempo Kai sportszervezet Kempo Világkupa versenyén. Rögtön mély vízbe ugrottak a skacok, hiszen legtöbben full-kontakt küzdelmekbe mérettették álltak bele.

Csapatunkat Hussaini Narjes, Mutlak Zidán, Costan Tibor és Berényi Richárd képviselte.

Narjes pénteken, a technikai számok napján elhozott egy aranyat fegyveres formagyakorlatban, míg pusztakezes kata-ban bronz érmet szerzett.

Szombaton Zizu következett light-kontakt küzdelemben, ahol kevésbé sikerült tartani a "finom-érintést", kétszer is elcsapták az orrát, sajnos egyhangú pontozással vereséget szenvedett, így nem jutott be a legjobb 4 közé, és búcsúzott a versenytől.

Vasárnap már a full-kontakt küzdelmek jöttek, ahol legfrissebb tanítványaink mérkőztek gi-földharcban és állóharcban. Ricsi ezüstérmet szerzett földön, míg állóharcban az elődöntős vereség után csak elhozta a bronzot nagyon taktikus, fegyelmezett bunyóval.

Tibi kevésbé tudta hozni a megbeszélt taktikát, így egy rendkívül technikás ellenféltől vereséget szenvedett.

Narjes térdsérülése nem jött helyre vasárnapig, így ő sajnos nem tudott indulni bunyóban.


Mindent összevetve nagyon elégedettek vagyunk a Harcosokkal, hiszen idegen környezetben, szabályrendszerben, kevés tapasztalattal a hátuk mögött tisztesen helytálltak!

osu

Fegyveres szeminárium - előzetes

Fegyveres foglalkozással folytatódik a Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség szemináriumsorozata, melynek témája a katana használata mellett kés és rövidbot (hanbo) technikák lesznek, illetve az ezek elleni védekezés.

A ZBK Kempo rendszerének fontos eleme az egyes tradicionális fegyverek ismerete és használata, hiszen ez az alapja annak, hogy az ezek elleni védekezést is magas szinten művelhessük.

A foglalkozás első felében Klubunk vezetője, Kyoshi Papp Valér 6. dan fog kard formagyakorlatokat tanítani, míg a szeminárium második felében Bódi Balázs 3. dan ( saját dojojának megnyitásáig szintén a Bushidoban tevékenykedő Mester) fog bevezetni minket a hanbo - és késtechnikák világába.

"Képezd magad!"

Osu

Gondolatok a formagyakorlat szerepéről

Gyakorta találkozunk azzal a „közérzülettel”, mely megkérdőjelezi a formagyakorlatok (japán nevén kata) értelmét, hasznosságát. Fakad ez egyfelől a laikusok hozzá nem értéséből, mely teljesen elfogadható, hiszen az ember ilyenkor csak egy fura köpenyben hadonászó figurát lát, így a harcművészetekben kevésbé járatos egyén nehezen értelmezi a mozdulatsorokat, hiszen kívülállóként nem tudja összetenni azt a vizuális élmény, mellyel egy kata során találkozik. Másfelől a „modernebb” küzdősport-irányzatok művelői irányából érezhető egyfajta – cinizmussal vegyülő – értetlenség.

Ez utóbbi kevésbé érthető, hiszen a kata a „harcművészet árnyékolása”. A formagyakorlat ugyanolyan funkciót tölt be, mint az árnyékolás a boxban, thai-boxban, kick-boxban, mely az említett harcművészetek/küzdősportok gyakorlásának szerves részét képezik. Elengedhetetlen a sportágspecifikus mozgások beidegzéséhez. E fenti gondolatot támasztja alá az a tény is, hogy minden harcászati ág rendelkezik valamely, formagyakorlatnak megfeleltethető mozdulatsorral (pl: judo – gokkyo no kata, thai boksz: wai khru, de akár a BJJ drilljei is értelmezhetők kataként).

Fontos kiemelni, hogy egy kata egyben leírója és egyik legfőbb formai megnyilvánulása egy harcművészeti ág stílusának. Ennek megfelelően a Zen Bu Kan Kempo formagyakorlatai önvédelmi kata-k, ennek megfelelően gyakori technika benne a könyök és a térd használata és az életpontok támadása.

VIADAL-SZEMINÁRIUMON JÁRTUNK

Idén is Budafokon gyűltünk össze, hogy Renshi ifj. Lévai László 3. dan vezetésével állóharc technikákat tanuljunk és bővítsük ismereteinket.

A szeminárium kulcsszava egyszerű, de annál beszédesebb volt: MOZGÁS. A szeminárium anyaga természetesen nem foglalható össze egyetlen szóban, de talán legfontosabb üzenete ez volt, azaz maradj mindig mozgásban, hiszen mozgó célpontot nehezebb eltalálni.

A foglalkozás első felében játékos gyakorlatokkal melegítettünk be, majd felépítettünk egy ütés - és rúgáskombinációt, melynek a végső eleme a combrúgás volt. A hátsó egyenes, első horog, köríves rúgás kombinációt aktív páros gyakorláson keresztül igyekeztünk minél inkább beégetni az idegpályáinkba. Az etapot végül pár menet pörgős küzdelemmel zártuk.

A második szakaszban Hanshi Lévai László 8. dan tanított nekünk olyan kombinációt, melynek végén földvitelt alkalmaztunk, egy nagy külső horogdobással. A földön végül egy könyökfeszítéssel fejeztük be a gyakorlatsort. Kempos szokás szerint következett a jól megérdemelt bunyó :).

A kellemes nyújtás és lazulás már csak cseresznye volt a habon.

Köszönjük szépen a tanítást, beépítjük edzéseinkbe a tanultakat.
A-viadal szemináriumra készülünk

Következő szövetségi eseményünk, melyen részt vesz a Bushido Honbu csapata a Viadal Szeminárium lesz, melyet Renshi ifj. Lévai László 3.Dan (Kempo Európa és Világbajnok 2017 és többszörös profi K-1 győztes) tart, január 20-án.

Az A viadal a kempo versenyszisztémájának egyik full-kontakt szabályarendszere, mely valahol félúton van a K-1 és az MMA között. Nagykesztyűben (10 ozn és felette) zajlik a küzdelem, azonban engedélyezett a földrevitel és ott a test támadása ütéssel, rúgással, illetve a fojtás illetve a feszítés.

Az eseményről bővebb információk a képen!

Beszámolóval hamarosan jelentkezünk....
A KEMPO TÖRTÉNELME MAGYARORSZÁGON ÍRÓDIK

Törökbálint történelmi esemény színhelye lesz, hiszen a hétvégén a városi sportcsarnokban kerül megrendezésre az I. "összkempo" Európa Bajnokság.

Az elmúlt hónapokban a "nemzetközi helyzet egyre fokozódott", melynek következtében létrejött a United World Sports Kempo Federation, azzal a céllal, hogy egyesítse a világ összes kempo stílusirányzatát. Ezzel párhuzamosan hazánkban is létrejött egy ernyőszervezet, mely a magyar kempo stílusokat fogja össze. A sorozatos sportdiplomáciai sikerek pedig a hétvégi Európa Bajnokságban csúcsosodnak ki.

Közel 600 versenyző, 2 nap folyamatos bunyó, stílusok és nemzetek sokszínűsége várja a kilátogatókat. Hatalmas büszkeség, hogy Hazánk zászlóshajója a kempo stílusok egyesítésének, mind hazai, mind pedig világszinten.

Egyesületünket versenyzőként képviseli: Sztrecska Bence, Mutlak Zidán, Hussaini Narjes.
Bíróként: Bodnár András, Geri Miklós
A nemzetközi szövetség és a hazai szövetség elnöke: Kyoshi Papp Valér

Érdemes kilátogatni, mert komoly bunyók, látványos események színesítik majd a rendezvényt.

Nagyüzem a gyermek szakosztályunkban

A 46. hét igazán pörgős gyermek szakosztályunk életében. Kedden még a Beton Kupán vettünk részt, egy amúgy rendkívül jó hangulatú, baráti, de egyáltalán nem puha háziversenyen, míg vasárnap már Székesfehérváron mérettetjük meg magunkat a Csákvár Kupa elnevezésű országos versenyen.

Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen idén is több, mint 200 nevezőre lehet számítani, így igen rangos versenynek nézünk elébe. Addig is folytatjuk a felkészülést!

Osu

Stílusalapítónk látogatta meg Dojonkat

Stílusalapítónk Prof.Dr.,SOKE Harnos Imre Hanshi 10.dan látogatott el hozzánk csütörtökön. Már napokkal előtte nagy izgalomban voltunk. A gyerekek írták össze kérdéseiket, kérdezgettek Imi bácsi felől és az érkezése előtti órák küönösen felfokozott hangulatban teltek. Aztán ahogy belépett, mindenki kicsit megilletődött, látszódott a zavar a szemekben, gesztusokban. Kivéve persze Imi bácsit, aki a tőle megszokott közvetlen, kedves stílusával és nyitottságával azonnal feloldotta a kezdeti zavart és miután leült, csak mesélt, mesélt, mesélt...Tágra nyílt szemekkel hallgattuk a sztorikat, akaratról, kitartásról, a Zen Bu Kan Kempo szellemiségéről.

Nagymesterünk annyira belejött, hogy a felnőtt edzést is átbeszélgettük és hipp-hopp azon kaptuk magunkat, hogy 5 órája hallgatjuk a fáradhatatlan Imi bácsit.

Köszönjük Neked az élményt!

OSU

A kitartó, szorgalmas munka gyümölcse

Egyesületünk 2017.10.29-én citrom- és narancs öves vizsgát tartott, ahol kezdő növendékeink adhattak számot tudásukról. Annak rendje és módja szerint ezt meg is tették és teljesítették a magas szintű elvárásokat. Bemutatták elméleti tudásukat, védés, állás-, ütés-, rúgás, dobástechnikák voltak terítéken, emellett az eséstechnikákban és a formagyakorlatban való jártasságukat kellett bizonyítaniuk az új kyu fokozatra pályázó kempokáknak.

11. kyu fokozatot ért el:

- Hussaini Mahdi
- Székely László
- Hadházi Ádám

10. kyu fokozatot ért el:

- Szeli Ada
- Hussaini Ensya
- Hussaini Narjes
- Mutlak Zidán

Büszkék vagyunk Rátok! Haladunk tovább a Kempo Útján!

Jelentős eszközpark-fejlesztés Egyesületünkben

Vissza nem térítendő támogatásban részesítette Egyesületünket a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., melyet ezúton is köszönünk. A támogatásból az alábbi eszközöket szereztük be:

- ütőpárna: 5 db, mely segíti a gyermekek részére a helyes technikák elsajátítását.

- fejvédő: 6 db, melyek a páros gyakorlatok, küzdelem során biztosítják a fej védelmét az esetleges esés vagy egyéb fizikai behatás okozta sérüléstől

- lábszárvédő: 4 db, melyek védik a tanoncok lábfejét és lábszárát a rúgások következtében kialakuló felületi sérülésektől, illetve a gyakori csonthártyasérülésektől.

- birkózó bábu: 1 db, szemléltetésre használjuk, mely a dobás – és földharctechnikák helyes kivitelezésének oktatását segíti.


Összefoglalva minden eszköz adott ahhoz, hogy a továbbiakban is magas szintű szakmai munkát végezhessünk, miközben a tagok testi épségét is maximálisan óvni tudjuk.

IV. Katana Kempo Kupa

Október 7-én kempos csatazajtól volt hangos Tápiószentmárton, ahol a Zen Bu Kan Kempo ifjúsági és junior korosztályú kempokái léptek pástra, hogy összemérjék tudásukat. Érzékeny korosztály ez, hiszen a kamaszodó, félig kisgyermektől,a lassan fiatal felnőtt korba lépő növendékekről van szó, akikre lassan rá lehet helyezni a teljesítménykényszert, a komolyabb elvárásokat - ellentétben a gyerekekkel. Az a korosztály ez, akikben buzog a vágy , hogy megmérettessék magukat.

Egyesületünket idén 1 fő képviselte, Narjes személyében. Élete első versenyén, citrom övesként 2 ezüst és 1 aranyérem lett a jutalma elszánt küzdeni akarásának. Földharcban és állóharcban is ugyanaz a zöld öves ifjú hölgy volt az ellenfele. Földön sajnos vereséget szenvedett, de B-viadalban kiköszörülte a csorbát, és legyőzte ellenfelét.

Szép lassan Egyesületünkben is kialakul egy 15-18 éves mag a gyerekek és a felnőttek mellett, akikben megvan az elszántság és a megmérettetés iránti vágy.

Október 21-én Egerben folytatjuk...

Szezonnyitó nagybunyó

Hatalmas adok-kapokkal nyitottuk meg a 2017-es év őszi szezonját. Találkozott a régi és az új bushidos generáció és egy jó hangulatú bunyót hoztunk össze.

Egy pörgős árnyékolós bemelegítés után páros gyakorlatokkal vezettük fel a sparringot, majd 10 X 2 perc bunyó következett, ahol a kempo B-viadal szabályai szerint lehetett földrevitelt csinálni és kopogtatni is. Természetesen vigyázva egymásra küzdöttünk, de csattantak a combosok és a testrúgások rendesen.

Az edzést levezető árnyékolással és egy kiadós nyújtással/lazítással zártuk.

A legfontosabb, hogy újra összejöttünk és jókat sztoriztunk, nevettünk.

Köszi Mindenkinek, aki ott volt!

Osu

"AZ IGAZI MESTER ISMERTETŐJELE, HOGY KÉPES GYÓGYÍTANI A SÉRÜLÉSEKET."

Egyesületünk két edzője Bodnár András és Geri Miklós sikeresen végezte el a Hórus Masszázs módszer tanfolyamot, mely a jövőben lehetővé teszi, hogy az esetleges sérüléseket, sportártalmakat hatékonyabban tudjuk kezelni, ezzel is növelve a Klubon belüli munkánk színvonalát.

A Pilisben - festői környezetben - megrendezett egész hétvégés tanfolyam keretein belül tanultuk a shiatsu masszázson alapuló technikákat, remek társaságban, profi oktatótól.

Néhány mondatban a módszerről:

Kezelési módszerünk, egy olyan komplex, ízületkimozgató és energetikai elemeket egyaránt tartalmazó egésztest gyúrás, melynek célja a test harmónikus működésének megőrzése, ill. helyreállítása.

Célja a test statikai, energetikai, izomzati egyensúlyának elváltozásainak kezelése, a kezelő gyakorlati és empatikus lehetőségei szerint az elváltozások okainak feltárása, a test öngyógyító erőinek aktivizálása.

A kezelések ázsiai masszázstechnikák és energetikai gyógyító módszerek ötvözésével alkotnak egységet. Fő alkotó elemei a Saionji Masayuki prof. által megalkotott Yumeiho masszázs, a tibeti Satva Marga masszázs, a Pránanadi energetikai gyógymód, thai masszázselemek és 22 év kezelési tapasztalatai.

Alkalmazási területe igen széleskörű, tekintve hogy ezeket a technikákat eredetileg a szerzetesek, harcművészek, (a kettő gyakran egy) testi-lelki teljesítőképességének fokozására használták. Ma már az eredeti funkció mellett, mozgásszervi és nem ritkán belszervi problémák kezelésében és gyógyításában segít. Bár a keleti gyógymódok a harcművészetekhez hasonlóan hagyományőrzőek és kötöttek a technikák, a gyakorlat azt mutatja hogy a közös tőről eredeztethető módszerek ötvözése nem hiba; és hasonlóan egy sokoldalúan képzett harcművészhez, aki több stílusban is jártas, egy terapeuta is sikeresebben kezel, "harcol "ha szélesebb az eszköztára, látásmódja, tudása.

Bushidosok a Zen Bu Kan Kempo Központi Edzőtáborában - élméybeszámoló

"Elindultatok már?", "Ütőpárnát tettetek el?", "Mikor lesz szerinted az éjszakai edzés?", "Vizsgázol?" - ilyen kérdések záporoznak június utolsó hetének hétfőjén. Igen, eljött a nap, eljött a kemposok által leginkább várt hét az évben.

Csapatunkból 5 gyermek és 5 felnőtt vett részt a Táborban. Napi 3 edzés plusz vizsgafelkészítők fárasztottak minket, nem beszélve arról, hogy Geri Miki sensei 2. danra vizsgázott, így egész napos foglalkoztatásban részesült ;-). Nem unatkoztunk egy percet sem. Amikor épp nem edzettünk, akkor edzésnaplót írtunk, jókat beszélgettünk, nevettünk és persze próbáltuk magunkat összedrózotni a következő edzésre.

A hetet tradícionálisan Hanshi Lévai Laci bácsi edzése indította, ahol a súlypontmozgatást és a kuzushit gyakoroltuk. Ezután beindult az edzésözön, amiben rendesen elfáradtak izmaink és ízületeink. Jóleső "állatkodásban" tombolhattunk a military játék során, Koncz Viki sensei pedig péntek reggel frissített fel egy fantasztikus kempo aerobic edzéssel. Felsorolni is nehéz a rengeteg programot, hiszen övfokozat szerint több csoportba osztották a felnőtteket, míg a gyerekek végig külön edzettek.

A gyermekek számára számos plusz, üdítő program színesítette a palettát, többek közt kisvasút, állatsimogató, számháború.

Aztán eljött a szombat, amikor is a határainkat feszegetve még nekiugrottunk egy jó kis egész napos övvizsgának :)

Nem volt azonban eredménytelen, hiszen 6 gyermek és 3 felnőtt ért el új övfokozatot.

Haladunk, fejlődünk a Kempo Útján!

Osu

1%

Adód 1%-ának felajánlásával támogasd Egyesületünket, a minőségi pofonokért :)

Adószámunk: 18163188-1-42

Minden felajánlást köszönettel veszünk.

Beszámoló a Zen Bu Kan Kempo Országos Bajnokságról

Székesfehérvár adott otthont a 2017-es ZBK Kempo Országos Bajnokságnak, ahol több, mint 220 nevező mérte össze tudását 4 féle technikai és 7 féle küzdelmi versenyszámban. Nagy öröm volt újra átélni, hogy újra ilyen rangos esemény lett az OB. Nagyon magas színvonalú szervezés/rendezéssel, 5 páston zajlottak az amatőr szinten igen magas nívót képviselő küzdelmek.

Külön öröm volt, hogy testvérklubunkkal, a - Bódi Balázs 3. dan sensei vezette - Zanshin dojoval közösen toltuk végig a 12 órás versenyt :).

A Bushido Honbu 2 versenyzőt delegált, név szerint Bodnár András és Geri Miklós képviselte a "szamurájos felvarrót". Ha már ott voltak, elhoztak 2 aranyat. Bandi pusztakezes kata-ban, míg Geri Miki MMA-viadal versenyszámban állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Emellett mindketten végigbíráskodták a napot.

A legjobb azonban az egészben az, hogy újra együtt voltunk, sokat nevettünk és testben, lélekben erősödtünk. Nekünk, "hétvégi bunyósóknak" ez a legfontosabb ;-).

Osu

Aktív időszak klubunk életében

Aktív időszakon van túl Egyesületünk. Volt sportdiplomáciai siker, szakedzői diplomaszerzés, gyermek edzőtábor és családi nap, Országos Bajnokságon való szereplés két hét alatt. Ilyen egy igazi kempos tavasz :).

1. Miután megalakult a Magyarországi Kempo Szervezetek Szövetsége, melynek funkciója az lesz a jövőben, hogy összefogja a hazánkban működő kempo stílust gyakorlók klubokat, stílusokat. A szervezet elnöke Kyoshi Papp Valér, Egyesületünk elnöke lett, melyhez ezúton is gratulálunk.

2. A sportdiplomáciai úttörés folytatódott határainkon túl is. Mint arról már korábban beszámoltunk, Valért a frissen megalakuló nemzetközi szervezet, United World Sport Kempo Federation elnöki pozíciójába is megválasztották.

3. Április 13-án a Testnevelési Egyetem képzését sikeresen zárta le Klubunk gyermek szakosztályának vezetője, Geri Miki sensei. Immáron ő a Klub 5. MMA / Grappling / Pankration szakedzője. A törekvés megvan mindannyiukban, hogy magas szintű tudással felvértezve képezzék a tanítványokat.

4. Még aznap, csütörtökön elrajtolt a gyerek csapat edzőtábora. Idén ismét Kétbodony nyújtott "menedéket" a kis kempokáknak. A szokott remek hangulat, sok nevetés és napi két edzés jellemezte az összejövetelt. A tábor legfontosabb célja a csapatépítés volt, ami maradéktalanul teljesült is. Élményekkel gazdagodva tértünk haza. Jó volt együtt lenni :). Képek hamarosan a galériában...

Következő cikkünkben részletesebben beszámolunk 2017. évi Országos Bajnokságról.

Kövessetek minket.

Szép napot!

Kempo Világbajnoság - Portugália

Egyesületünk vezetője, Kyoshi Papp Valér, a tegnap megalakult United World Sport Kempo Federation elnöke, megkapta a harcművészetekért és a küzdősportokért tett munkásságáért az aranyfokozatú életmű díjat. Tisztelettel gratulálunk!

A mai napon pedig megkezdi szereplését a válogatott portugáliai világbajnokságon, ahol különböző kempo stílusok harcosai mérik össze tudásukat technikai és küzdelmi versenyszámokban. A Zen Bu Kan Kempo nemzeti csapata hagyományosan kiválóan szerepel ezen rangos tornán, így reméljük idén is szép eredményekkel térnek haza.

Mindenesetre szurkolunk Nektek!

Osu

Újabb állomás a "Harcos Útján"

Április 1-e nem csak a bolondok napja volt :) . 6 Bushidos kempoka ért el 11. kyu, illetve 10. kyu övfokozatot. A vizsgáztatók igyekeztek megfelelő vizsgakörülményeket teremteni (értsd: kihajtani mindenkiből a maximumot). Csatlakozott a vizsgához még Zanshin Dojo, a Profi Kempo Akadémia és az Agacu különítménye is, így egy jó hangulatú, kemény vizsgát sikerült átélnünk, együtt.

Haladunk tovább a "Bushido"-n, azaz a Harcos Útján.

Osu

Központi övvizsga beszámoló

Sok klisé forog ilyenkor közszájon: "büszkék vagyunk", "csak így tovább" stb. Most inkább kicsit megmutatnánk, hogy is néz ki egy kempo-s övvizsga, mondjuk barna övre:

- 6 óra terjedelem
- 30 perc meditációs gyakorlattal indul, ahol lovagló állásban mozdulatlanul kell állni
- 6X45 fekvőtámasz, 3X100 hasizom gyakorlat

Ezek a fenti kötelező elemek, majd jön a "java", azaz a szakmai rész:

- ütés- és rúgástechnikák
- dobások
- önvédelem - többemberes szituációk/fegyver elleni önvédelem/bull-ring
- formagyakorlat (8 kata , 271 mozdulat egyben+ fegyveres formagyakorlatok) - töviről-hegyire, majd jöhet a SAJÁT! tervezésű kata mind pusztakézzel, mind szabadon választott fegyverrel
- földharc technikák: teströgzítések, fojtások, feszítések...

...a teljesség igénye nélkül.

Miután ezzel végeztek a kempokák, jöhet a 27-30 menet bunyó, ha pedig alkalom adódik egy kis töréstechnika.

Nos a fenti körülmények között alkotott maradandót és kiemelkedőt Egyesületünk friss barna övese: Bodnár András és a velünk is készülő Arnóty Szabolcs.

Kék övet ért el Kontár Gábor. Konti sem "ingyen" kapta új fokozatát. Mindenkinek ajánlom, hogy kóstoljon bele milyen egy "csak kék" öves vizsga kempo-s módra ;-), olykor nehéz megrágni :D.

És egy klisé a végére:

"Nagyon büszkék vagyunk rátok!" Tényleg!

osu,

Miki sensei

KÖZPONTI ÖVVIZSGÁRA KÉSZÜLNEK A BUSHIDO KEMPOKÁI

A ZBK Kempo övvizsgái beavatási szertartások, melyek mindig egy-egy lépcsőfokai, állomásai az "Út"-nak, melyen haladunk előre. Az embert próbáló megmérettetés során mind fizikailag, mind pedig szellemileg magas szinten kell teljesíteni, 4-5-6 órán keresztül folyamatosan foglalkoztatva vannak a vizsgázók.

Klubunkból Bodnár András 3. kyura (barna öv), Kontár Gábor pedig 8. kyura (kék öv) fog vizsgázni.

Szorítsunk nekik! Hajrá srácok!

"A legrosszabb helyzetben is nyújtsd a legjobb formádat!"

Edzés utáni szaunázás a Bushido-ban

A szauna és gőzfürdő olyan váltakozó hőmérsékletű fürdő, amelynek során a test többször (kétszer-háromszor) felhevül, majd lehűl. Manapság már nemcsak az északi népek kultúrájában - különösen Finnországban- hanem szerte a világon igen népszerű lazító, regeneráló eljárás. Mi a különbség a szauna és a gőzfürdő között? A szauna száraz-forró körülményt teremt, míg a gőz nedves- meleg módszernek minősül. A túlmelegedés fázisában a test felhevül, a szív gyorsabban kalapál, a bőr kipirul, amely a vazodilatáció (értágulat) eredménye. Ezáltal a sejtek, szervek, izmok oxigénellátása javul, a sejtanyagcsere és az enzimatikus folyamatok gyorsulnak. A lehűlési fázisban a véredények összeszűkülnek, a vénás tónus fokozódik. Számos tudományos vizsgálat bebizonyította, hogy a hideg-meleg váltakozása jelentősen javítja a vénás keringést. A gőzfürdő hatására a test hőleadása gyorsul és az izzadás mértéke jelentősen nő. A nedves kamra hőmérséklete lényegesen alacsonyabb, mint a szárazé, nem több mint 45-50 C, míg a szaunáé 80-100 C. Arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig érdemes a kamrában tartózkodni, nincsen szabály, mivel nagyok lehetnek az egyéni különbségek a hőmérséklet-toleranciát illetően. Általánosságban azonban elmondható, hogy míg a szaunában 10-15 percig tartózkodunk, addig a gőzben 20-30-percig is bírjuk. Ha benyitunk egy megfelelőre fűtött szaunába, azt tapasztaljuk, hogy a legfelső padrészen a legforróbb, míg a bejárati padló szintjén jóval enyhébb a hőmérséklet. A különbség sokszor a 40 fokot is meghaladhatja, mégsem érzékelünk ekkora eltérést. Ennek oka a levegő minimális nedvességtartalmában keresendő. Mivel az alacsony nedvességtartalom mellett a hőleadás nagyon alacsony, így a test megtartja a hőt, felhevül. Emiatt nem tudja a külső környezeti hőmérsékleti változást érzékelni. A szauna és a gőzfürdő is váltakozó hőmérsékletű fürdőeljárás, ezért a javallatok sem térnek el egymástól: izomgyengeség-, ízületi mozgások beszűkülése esetén sérülés utáni lábadozáskor, a rehabilitáció részeként, stresszhatás leküzdésére, levertség, alvászavar, enyhe depresszió, túledzettség fennálltakor érdemes beírni a sportolói órerendbe. Azonban nem szabad sokszor ismételni, illetve hosszan szaunában tartózkodni, mivel az így keletkezett folyadék- és elektrolitveszteséget nagyon nehéz pótolni. Élsportolóknak alapozáskor maximum 2-3 -szor szabad ismételni a szauna-merülőmedence váltogatását.

Ez az oka annak, hogy minden edzést egy kellemes szaunával zárunk, melyet a kempo-bérlet mellé ingyen kapunk ;-).

Beszámoló a téli edzőtáborról

Miként azt korábbi bejegyzésünkben jeleztük, február első hétvégéjét a Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség által szervezett fekete öves edzőtáborban töltötte Egyesületünk edzői csapatának 3/4-e. A mostani összetartás fő célja az elméleti képzés volt, de természetesen testünket is megmozgattuk.

A péntek esti érkezés után Kyoshi Takács Attila 6. dan tartott nekünk egy pörgős sparring edzést, majd szombat reggel futás következett a Kékestetőre. Felfrissült testünk ezután készen állt arra, hogy elméleti tudásunkat is elmélyítsük.

Közel kétórás bírói képzés következett, mely elméleti és gyakorlati elemekből állt. A nap fénypontja Hanshi Lévai Laci bácsi 8.dan szemináriuma volt, aki összefoglalta számunkra, hogy miért is fontos a küzdelem, milyen pozitív hatásai vannak.

Vasárnap még összeültünk egy újabb bírói megbeszélésre.

A kötelező udvariasságot mellőzve mondhatjuk, hogy a foglalkozás elérte célját :). Jó hangulat, sok nevetés, komoly szakmai munka van mögöttünk.

Köszönjük a szervezést, még sok ilyet!

Tatamin a Batu-klán

Hogyan találtatok rá a kempora és mi az, ami évek óta itt tart titeket a Bushidoban?

Az egész úgy kezdődött, hogy nagyobbik fiamat Szabolcsot, szerettem volna megismertetni valamilyen küzdősporttal! Gyerekkorban játszva sajátítják el az alapokat! Bizony meg kell tanulni esni, tompítani…stb. pl.:ha elesnek vagy elcsúsznak az utcán és nem ütik be a fejüket, vagy nem törik el a kezüket, mert reflexszerűen a megfelelő technikát használják, akkor már megérte!
Szasza osztályába járt egy fiú, aki kempozott és nagyon szeretett edzésekre járni!Fontos megjegyeznem, hogy ez a fiú, kiemelkedően fegyelmezett és jó gyerek volt az oztályközösségben, persze Szaszáról ez nem minden esetben volt elmondható!
Gondoltam ez egy jó lehetőség, ismerőssel mehet edzésre, megkönnyítve a beilleszkedést. Jelentkeztünk is az első edzésen, ahol Mikiék nagyon barátságosan, jó szívvel, kedvesen fogadták az új jövevényt! Közben gondoltam egy merészet és becsatlakoztam a felnőtt edzésekre, így Szaszának is természetesebbé vált az edzéslátogatás, nekem pedig óriási pluszt adott, hogy a fiammal együtt edzhettem! Az első alkalmak keservesek voltak, de nem csüggedtem és a rendszeres edzéslátogatással látványosan fejlődtem, 40-éves korom ellenére is. Természetesen ehhez hozzájárult az is, hogy edzőim és edzőtársaim mindig végtelenül türelmesek, segítőkészek és tisztelettudóak voltak velem, amely tulajdonságok a Bushido klubot teljes mértékben jellemzi és ez az a dolog, amiért ez a klub nem csak egy egyesület a sok közül, hanem a mi egyesületünk, ahova haza járunk, ahol barátaink vannak és ahol értéket teremtünk!
Az évek múlásával a Bushido kölykök maroknyi csapata szép létszámra duzzadt és nagyon jó érzés volt látni a kis csemeték öveinek színesedését, ill. segédedzőként részese lenni Miki sensei áldozatos és lelkiismeretes munkájának. A kis fehéröves Szasza, már engem is megelőzve lila barna övvel büszkélkedik és természetesen Tomika,- kisebbik fiam - sem maradhat ki a bátyó és apa szenvedélyéből, már ő is tagja a klubnak és jelenleg citromövesként erősíti a Bushido Kölyköket.

Norbi! Kitartóan hozod a srácokat edzésre. Ezek szerint valami pozitív történik a klubban. Milyen fejlődést látsz a csemetéken?

Nagy előnyre tesznek szert azzal, hogy már ilyen fiatalon megtapasztalhatják a kitartó és kemény munkának az eredményét, amely a nagybetűs ÉLET-ben történő boldogulásuk szempontjából sem jön rosszul. Megtanulnak összpontosítani, koncentrálni, fegyelmezetten viselkedni és „a legrosszabb helyzetben is a legjobb formájukat adni”!
Nem utolsó sorban pedig, az edzéseken eltöltött idő, kevesebb lehetőséget ad, a különböző elektronikai eszközökön művelhető lélekromboló játékok használatára.


Mit szerettek a legjobban kempoban?

A kempo egy komplex harcművészet, amely mindent megmutat a küzdősportokból, kipróbálhatod magad judo-ban, boksz technikákban, MMA-ban, földharcban, és K1 jellegű küzdelemben. Kiválaszthatjuk a nekünk legjobban fekvő mozgásformát és azt kedvünkre csiszolgathatjuk.

Szasza! Ha becsukod a szemed, látod magadat fekete övesként?

Természetesen igen és az nagyon jó lenne, ha apával együtt mehetnénk a nagy megmérettetésre!

Tomika! Szerinted hány év múlva tudod majd leverni a bátyust? ☺

Minden nap leverem Szaszát, persze ezt soha nem ismeri el, ilyenkor elkezdek hisztizni, ekkor jön apa és bebizonyítja, hogy Szaszát is le lehet verni .

Edzőtáborba vonul a Bushido Honbu edzői team-je

Idén a felújított Mátraházai Edzőtábor ad helyet a Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség téli edzőtáborának. Ezúttal előtérbe kerül az elméleti oktatás és a csapatépítés. Színes programok fogják biztosítani, hogy a Mesterek és a Klubvezetők jobban megismerjék egymást, ötleteket és edzésmódszereket tanuljanak egymástól.

A program pénteken egy hatalmas sparringgal fog kezdődni. Szombaton futunk egyet a Mátra festői lankáin, majd Hanshi Lévai Laci bácsi 8. dan fog szemináriumot prezentálni "A küzdelem művészete" címmel.

Képekkel és beszámolóval jelentkezünk az eseméy után.

Új taggal bővült Csapatunk :)

Jacques (középen) a napokban csatlakozott Egyesületünkhöz. Egyelőre még kicsit visszahúzódó, de igyekszünk segíteni a beilleszkedésben. Érkezését tompa puffogások jelzik. Segíteni fogja dobásedzéseinket és MMA-tréningjeinket. Hamarosan a hivatalos övkötési ceremónián is átesik :).

Köszöntünk Jacques!

Pörgős, ütős viadal szemináriumon vettünk részt szombaton

Ifjabb Lévai László 3. dan vezetésével merültünk el a technikák özönében. A szeminárium első felében ütéskombinációkat gyakoroltunk szögmozgással és ütemkihagyással. Nagy hangsúlyt kapott a dzsebbelés (jabbing) is, illetve erre építve csaltuk bele az újabb ütéskombinációba társunkat.

A foglalkozás második felében a kézkombinációkat zártuk le rúgásokkal, melyek mintegy cseresznyék voltak a habos torták tetején :). Mindkét szekciót pár menet sparringgal zártuk. Ezzel elindult a 2017-es év szemináriumsorozata.

A következőkben lesz mégönvédelmi és fegyveres szeminárium is. Egy biztos, a Bushido mindenhol ott lesz.

Osu

Kezd véglegessé válni Szövetségünk hivatalos Eseménynaptára

Idén is eseménydús éve lesz Szövetségünknek, ezzel együtt pedig Egyesületünknek is. 8 verseny, 3 központi övvizsga, 2 edzőtábor, 3 szeminárium és családi nap is gazdagítja a kínálatot.

Április 13-16. között pedig Bushidos gyermek edzőtábor kerül megrendezésre.

Hajrá Bushido! Hajrá Kempo! :)

Viadal szemináriumra készül Egyesületünk felnőtt szakosztálya

Elérkezett az idei év első szemináriuma, melynek témája a viadal lesz, mely a Zen Bu Kan Kempo küzdelmi rendszerének egyik klasszikus szabályrendszere, küzdelmi ága. Ebben megismerszik stílusunk jellege, annak összetettsége, értsd ötvözi az állóharcot, a dobásküzdelmet és a földharcot. Megengedett a földön történő ütés és rúgás.

A szemináriumot ifj. Lévai László 3. dan fogja vezetni. Készülünk rá, ott leszünk!

KIAI!

FIGYELEM! A 2017. januári edzésterv elérhető az "Edzésterv" menüpont alatt

2017.01.02-án kezdjük a '17-es évet

Lassanként tegyétek le a bejglis tálat, és találkozzunk 2-án, hétfőn a B4-ben! A havi edzésterv hamarosan elérhető lesz az "Edzésterv" menüpont alatt.

Színesedő övek az Egyesületben

A Zen Bu Kan Kempo övvizsgái beavatási szertartások, olyan alkalmak, mely során a "kempo útján" előrehaladva megeddzük testünket és lelkünket egy szilárd megrendíthetetlen jellemért. Fontos mérföldkő ez nemcsak a kempokák, de a mesterek életében is, hiszen az új övek jelzőbójái a fejlődésnek.

Összesen 16 tanítvány szerzett új övfokozatot a 2016.12.10-11-i övvizsgákon.

Büszkék vagyunk rátok! Haladunk tovább.

osu

Amatőr MMA Európa Bajnok lett Kovács Szandi!

Ugyan nem közvetlenül Egyesületünkhöz kapcsolódó hír, azonban a Zen Bu Kan Kempo-család tagjaként büszkeséggel tölt el minket ez az eredmény. A Kismészáros Kempo SE versenyzője a UFC által szponzorált IMMAF szervezet Európa Bajnokságán jutott el a dobogó legfelső fokára. Szandi zsinórban 3 mérkőzést nyert meg egy bivalyerős mezőnyben. Gratulálunk neki és Mesterének Kyoshi Palotás Ferencnek.

Irány a VB cím!

KÖLYÖK CSAPAT A CSÁKVÁR KUPÁN

Elképesztő! Már évek óta közel 200! gyermek méri össze tudását a Zen Bu Kan Kempo gyermek versenyein. Nem volt ez másként szombaton sem, Csákváron. Fejlődik a Szövetségünk, és a jövőnk zálogai, a gyermekek egyre többen vannak. Ezzel együtt egyre nehezebb helyezéseket elérni, voltak olyan divíziók a hétvégi versenyen, ahol 17! fő mutatta be gyakorlatát.

Összesen 2 aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot nyertünk, de ez most nem is annyira lényeges, mert együtt voltunk, együtt sírtunk, együtt nevettünk, és jól éreztük magunkat :)

A csapat tagjai: Joni, Bence, Ákos, Fanni, Dilen és Roli.

Kemposok az amatőr MMA Európa Bajnokságon

Lassanként a magyar kontingens is megkezdi szereplését a IMMAF, azaz a Nemzetközi Amatőr MMA Szövetség által rendezett Európa Bajnokságon, Prágában.

A 6 fős válogatottból 4 Zen Bu Kan Kempos!

Egyesületünket Kyoshi Papp Valér 6. dan képviseli bíróként.

Hajrá Magyarok! Hajrá Kempo!

XI. Eger Kupa

Sulyok Benjamin alias Benji képviselte csapatunkat a XI. Eger Kupán, mely mára igazi nyílt versennyé vált. Kemposokon kívül thai boxosok, MMA-sok, brazil jitsusok is képviseltették magukat. Ez a jelenség nem véletlen, a Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség törekvését tükrözi, miszerint igyekszik nyitni a többi harcművédzeti/küzdősport ág felé-

Benji ezen a rangos versenyen elsőként indult földharcban. Egy meccse volt, melyet sajnos rutinosabb barnaöves ellenfele megnyert, így második lett. Nem búslakodtunk nagyon, hiszen tudtuk, Benji erőssége az állóharc. B kategóriás viadalban (testre full-kontakt) egy meccset nyert, egy vesztett, így 2. helyezést ért el. Őszintén szólva úgy záporoztak a combosok és a testrúgások, hog magam sem szívesen álltam volna bele ezekbe a puffanásokba :).

Ha Benji így folytatja szép jövő áll előtte. A munka folytatódik. Osu

Zen Bu Kan Kempo központi edzőtábor

Sportági szövetségünk központi edzőtábora 2016. júliusában került megrendezésre. Melynek kiemelt jelentőséget adott, hogy a Zen Bu Kan Kempo stílus alapítója, Prof. Dr. Harnos Imre Hanshi végig jelen volt.
Az idei edzőtábor azért iskülönleges volt Klubunk életében, mert egyesületünk alapítója és vezetője, Kyoshi Papp Valér 6. dan fokozatot ért el. Valér nem sokat pihent, már robogott is tovább Las Vegasba az IMMAF (UFC kistestvére) képviseletében, ahol bíráskodni fog.
Hollósi Csaba és Geri Miklós pedig átvehette az első dan fokozatról szóló diplomát, az egy év kivárási idő letelte után.

Házi övvizsga

2016. 06. 04-e nagy nap volt Egyesületünk életében! 11 gyermek és 2 felnőtt tanonc érkezett el egy újabb mérföldkőhöz a kempo Útján. Több, mint egy hónap közvetlen és kemény készülés előzte meg a próbát. A felkészülés a 13. Kerületi központi Dojo-nkban folyt, míg a vizsga az Oktogon Mozgás Akadémián.
A Zen Bu Kan Kempo vizsgarendszere egyedülállóan kemény. Ez biztosítja, hogy növendékek a lehető legjobban megerősödjenek mind testben, mind pedig lélekben, és felkészüljenek az élet kihívásaira.
Büszkeség tölti el szívünket! :)OSU